Aktuella stadgar

Föreningens stadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Spelföreningen Vita Ulven

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Kils kommun.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att erbjuda ungdomar i Kil en meningsfull kultur och fritidssysselsättning på ett organiserat och demokratiskt sätt genom spelhobbyn.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad mellan 13-30år som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.
Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Person som är intresserad av medlemskap över 30 år kan bli vuxenmedlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare.
Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Majoriteten av styrelsens medlemmar ska försöka hållas under 30 år.
För att ett styrelsemöte skall anses vara giltigt så måste en majoritet av styrelsens medlemmar närvara på mötet samt att mötet har utlysts minst ett dygn innan.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 December varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1.) mötets öppnande
2.) mötets behörighet
3.) val av mötets ordförande
4.) val av mötets sekreterare
5.) val av två personer att justera protokollet
6.) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7.) ekonomisk berättelse för förra året
8.) revisorernas berättelse för förra året
9.) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10.) motioner
11.) årets verksamhetsplan
12.) årets budget och fastställande av medlemsavgift
13.) val av årets styrelse
14.) val av årets revisor
15.) val av årets valberedare
16.) övriga frågor
17.) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.
I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från förbundet.

Comments are closed.